GRAJSKI VRTOVI

Poslanstvo podjetja Grajski vrtovi je usmerjeno v skrb za varstvo narave in izboljšanje zavedanja o
ukrepih za varovanja naravnega okolja, ohranjanje biodiverzitete, kot tudi zagotavljanju ter
razširjanju naravi prijaznih trajnostno naravnanih dejavnosti (npr. trajnostno urejanje okolja,
varovanje naravne dediščine, ekološko kmetovanje, trajnostna pridelava lokalnih izdelkov, ipd.). Ker
smo ljudje ključni akter zagotavljanja biotske pestrosti je naše delovanje usmerjeno v vzdržno
izkoriščanje naravnih virov. Pritisk človeka in njegovih aktivnosti na okolje se kaže tudi v stopnji
onesnaženosti okolja, spreminjanju naravnih habitatov in vse se bolj izrazitimi podnebnimi
spremembami. Na delovanju človeka v njegovem okolju je treba pristopati celovito, pri čemer
ugotavljamo, da so vplivi človeka na naravni svet in pestrost ekosistemov, mnogo bolj kompleksnejši
od zgolj varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst.


V podjetju Grajski vrtovi zato med drugim posebno pozornost posvečamo t.i. zeleni infrastrukturi,
katera obsega, tako male kot velike površine poraščene s zelenjem, ki jih ureja človek. V zeleno
infrastrukturo spadajo zelene površine kot so vrtovi, parki, drevoredi, mestne zelenice, kot tudi
zasebni vrtovi in drugo. Omenjene zelene površine s pravilno razporeditvijo vzdržujejo mrežo z
naravo. Ob ustreznem načrtovanju in vzdrževanju lahko zelena infrastruktura pomembno pripomore
k ohranjanju biotske pestrosti s čimer se veča kakovost bivanja prebivalstva.


Naše aktivnosti prispevajo k varovanju narave, zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih
sprememb na okolje in ohranjanju biodiverzitete, pri čemer so naravnane predvsem v:

 • zagotavljanje naravi prijazne oz. trajnostne dejavnosti podjetja,
 • vzpostavljanje in urejanje zelenih površin v urbanih in podeželjskih okoljih (kot npr. v
  zasaditvah vrtov in parkov kombiniramo čim bolj raznoliko število avtohtonih rastlinskih vrst,
  ki cvetijo v različnem obdobju leta),
 • pripravo in vodenje raznolikih trajnostnih projektov in akcij,
 • informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva, organizacij in deležnikov (kot npr.
  ozaveščevalnih delavnic in programov na področju klimatskih sprememb …),
 • izvedba aktivnosti na področju zmanjševanja vplivov klimatskih sprememb,
 • izvedba delavnic na področju ekološkega (socialnega) kmetovanja,
 • oblikovanja kratkih dobavnih verig,
 • vključevanja ranljivih družbenih skupin na področju ekološkega kmetijstva (
  https://www.kocljevina.si/ ), ipd.

Podjetje Grajski vrtovi je v letu 2023 prevzelo ekološko kmetijo Kocljevina – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci in se s tem še bolj zavezalo k vključevanju ranljivih družbenih skupin na področju ekološkega kmetijstva, ob zavedanju nujnosti blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Grajski vrtovi d.o.o